Kliendi ja teenuspakkuja õigused ja kohustused

Meie kliendiks on perekond, kus on kasvamas 1-6 aastne laps

Kliendil on õigus

 • valida lapsele arengukoht ja nõuda lapsele õiguste tagamist
 • saada selget ja täpset informatsiooni pakutava teenuse erinevate võimaluste kohta
 • individuaalsuse arvestamisele teenusel viibides
 • olla kaasatud lapse tulevikku kujundavates otsustes
 • saada abi ja toetust lapse arendamisel
 • aktiivselt suhelda ja avaldada arvamust
 • väärikusele, konfidentsiaalsusele, austusele ja privaatsusele
 • õiglasele kohtlemisele

Ettevõte ootab kliendilt vastu kohustust

 • anda koostöös teenuspakkujaga endast parim, et oma õigusi saavutada
 • anda teenusele regulaarset ja täpset tagasisidet, arvestades rahulolu kõrval ka kõiki puudusi
 • anda asjakohast informatsiooni enda kohta
 • näidata üles lugupidamist ettevõtte töötajate, vahendite, teenuste ja teiste teenusesaajate vastu
 • täita kodukorda ja reegleid
 • pidada kinni kehtivatest tervise- ja turvanõuetest
 • aidata meeskonnatöövaimu tagada ja hoida


OÜ Lapsehoiuteenused * Reg. nr 11318389 | Tel: 524 2998 (juhataja) | E-mail: info@kukeraadsik.ee